Algemene Voorwaarden Koffie Vision 2014

Artikel 1 Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van en op elke Overeenkomst, dan wel elke “Overeenkomst op afstand” aange-gaan met Koffie Vision, hierna te noemen: “ondernemer”.
2. Voordat een overeenkomst (op afstand) wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de klant (eventueel digitaal) beschikbaar gesteld op dusdanige wijze dat de klant daarvan kennis kan nemen, kan opslaan op een gegevensdrager, deze kunnen worden uitgeprint, ofwel -op verzoek van de klant- kosteloos worden toegezonden. De toepasselijkheid van anders luidende c.q. tegenstrijdige voor-waarden wordt uitdrukkelijk uit-gesloten.

Artikel 2 Het aanbod
1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit vermeld.
2. Het aanbod bevat een omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten en bevat zodanige informatie, dat voor de klant duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Artikel 3 De overeenkomst
1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de klant van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2. Indien de klant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer schriftelijk (eventueel langs elektronische weg) de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, komt nog geen overeenkomst tot stand.
3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data. Indien de klant elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
4. Ondernemer kan zich op de hoogte stellen of de klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst (op afstand). Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
5. De aansprakelijkheid van ondernemer is -op welke grond dan ook- immer
beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door haar aansprakelijkheidsverzekeraar wordt uitgekeerd.

Artikel 4 Herroepingsrecht & Bedenktijd
1. De klant kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 14 dagen (de ‘bedenktijd’) zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de klant vragen naar de reden van herroeping.
2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de klant, of een door hem aangewezen derde, het product heeft ontvangen, OF
bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: op de dag waarop de klant, of genoemde derde, het eerste product heeft ontvangen.
3. Gedurende de bedenktijd zal de klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking, bij gebreke waarvan de klant aansprakelijk is voor de eventuele waardevermindering van het product. De klant zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen, zoals dat in een winkel zou mogen.
4. Als de klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit aan ondernemer binnen de bedenktermijn door middel van het ‘modelformulier voor herroeping’ (zie website van ondernemer).
5. Binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de klant het product terug, of overhandigt hij dit aan ondernemer. De klant heeft de terugzendtermijn in acht genomen wanneer hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
6. De klant zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, in originele staat en verpakking en conform de door de ondernemer verstrekte instructies.
7. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de klant en de klant draagt de kosten voor het terugzenden van het product aan ondernemer.
8. Nadat de klant aan alle verplichtingen rondom het terug leveren juist en tijdig heeft voldaan retourneert ondernemer het aankoopbedrag (exclusief verzendkosten) aan de klant.
9. Voor ‘verbruiksproducten’ welke op het moment van de bestelling minder dan zes maanden houdbaar zijn, is het herroepingsrecht voor de klant uitgesloten.

Artikel 5 Prijs, Levering & Betaling
1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van
veranderingen in belastingtarieven en andere wettelijke regelingen en/of bepalingen. Ondernemer is gerechtigd drie 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst -om welke reden ook- prijsverhogingen toe te passen.
2. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.
3. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten. Als plaats van levering geldt het adres dat de klant aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.
4. Voor zover niet anders is bepaald dienen de door de klant verschuldigde bedragen direct bij het sluiten van de overeenkomst (de bestelling) te worden voldaan. Na ontvangst van de betaling direct bij bestelling zal ondernemer de producten binnen de leveringstermijn als vermeld bij de bestelling aan de klant verzenden. Indien ondernemer betaling pas ontvangt na het moment van bestellen kunne geen rechten worden ontleend aan de bij de bestelling vermelde levertermijn.
5. De klant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
6. Indien de klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de ondernemer is gewezen op de te late betaling en de ondernemer de klant een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incasso-kosten in rekening te brengen overeenkomstig de daarvoor geldende wet- en regelgeving.

Artikel 6 Toepasselijk Recht
1. Op alle overeenkomsten tussen ondernemer en de klant is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. Conflicten voortvloeiende uit overeenkomsten met ondernemer worden in eerste instantie door partijen tezamen met een bij het NMI geregistreerde Mediator uitonder-handeld. Wanneer mediation niet tot een oplossing van het conflict tussen partijen leidt, kunnen partijen hun geschil aanhangig maken bij de rechtbank in het arrondissement waar ondernemer haar hoofdkantoor heeft gevestigd.